SECOND TERM SCHEME OF WORK FOR YORUBA JSS3 (BASIC 9)

Junior Secondary School Curriculum Yoruba – Edudelight.com

NERDC Curriculum Yoruba JSS3

JSS3 Second Term Yoruba Curriculum Lagos State

Week 1

EDE – Ihun orisirisi awe gbolohun po lati di odidi gbolohun

ASA – Awon asa to suyo lati inu awon ewi alohun

LITIRESO – Kika iwe literaso apileko ti ijoba yan

Week 2

EDE – Atunyewo leta kiko (aigbefe)

ASA – Awon oriisa ati eewo to suyo ninu litireso alohun ti a n fi oro inu won daa mo LITIRESO – Ifaara lori litireso alohun

Week 3

EDE – Iyato ti o wa laarin apola ati awe gbolohun Yoruba

ASA – Itan isedale agbala aye

LITIRESO – Kika iwe litireso apileke ti ijoba yan

Week 4

EDE – Aroka alalaye

ASA – Owe ile Yoruba

LITIRESO – Oriki orile elerin, olokun, esin, onikoyi, olofa abbl.

Week 5

EDE – Gbolohun Onibo

ASA – Awon akanlo oro inu ede ati awujo Yoruba

LITIRESO – Kika iwe apileko ti ijoba yan

Week 6

EDE – Akaye oloro wuuru / geere

ASA – Awon orisa to suyo ninu litireso

LITIRESO – Kika iwe litireso ti ijoba yan

Week 7

EDE – Akaye II (Ewi)

ASA – Awon imole / orisa to suyo ninu litireso

LITIRESO – Kika iwe litireso ti ijoba yan

Week 8

EDE – Atunyewo awon oro eyan

ASA – Igbese igbeyawo ni ile Yoruba

LITIRESO – Kika iwe litireso ti ijoba yan

Week 9

EDE – Atunyewo awon oro aponle

ASA – Ikomojade ni ile Yoruba

LITIRESO – Kika iwe apileko ti ijoba yan

Week 10 – Atunyewo ise lori ise saa yii lori ede, asa ati litireso

Week 11 – Idanwo ipari saa keji

Week 12 – Ifi – owo si iwe idanwo

JSS3 Second Term Yoruba Curriculum – Modified

1 [a]  Èdè;  Hìhun orisirisi awé̩- gbólóhùn pò̩ di odidi gbólóhùn

  [b]Àsà;  Àwo̩n àsà tó súyo̩ láti inú orin etíye̩rí àti dadakúàdà

  [d]Lítírésò̩;  Àkóónú orin etíyerí àti dadakúàdà  

2 [a]Èdè;  Àròko̩ lé̩tàkíko̩ – àìgbè̩fè̩        

  [b]Àsà;  Àwo̩n orìsà àti èèwò̩ tó súyo̩ nínú lítírésò̩ Yorùbá

  [d]Lítírèsò̩;  Ìfáàrà lórí àwò̩n lítírésò̩ alohùn tí a ń fi ò̩rò̩ wo̩n dá

                    wo̩n mo̩.

3 [a]Èdè; Ìyàtò̩ tó wà láàrín àpólá àti awé̩- gbólóhùn Yorùbá

   [b]Àsà;Ìtàn ìsè̩dálè̩ àgbáyé.

4[a]Èdè; Àròko̩ alálàyé 1: Ìtó̩nisónà àti àròso̩

  [b]Àsà; Òwe Yorùbá

   [d]Lítírésò̩; Oríkì orílè̩ – e̩lé̩rìn, olókùne̩sin abbl

5[a]Èdè; Àròko̩ alálàyé II

  [b]Àsà; Àwo̩n àkànlò ò̩rò̩ Yorùbá

   [d]Lítírésò̩;Kíka ìwé àpilè̩ko̩ tí ìjo̩ba yàn.

6[a]Èdè; Àkàyé 1- o̩ló̩rò̩ wuuru/ geere        

   [b]Àsà; Àwón imo̩lè̩/òrìsà tó súyo̩ nínú lítírés̩o̩

   [d]Lítírésò̩; Kíka ìwé àpilè̩ko̩ tí ìjo̩ba yàn.

7[a]Èdè; Àkàyé II- Ewì

   [b]Àsà; Àwón imo̩lè̩/òrìsà tó súyo̩ nínú lítírés̩o̩

   [d]Lítírésò̩; Kíka ìwé àpilè̩ko̩ tí ìjo̩ba yàn.

8[a]Èdè; Àtúnyè̩wò àwo̩n è̩yán ò̩rò̩

  [b]Àsà; Ìgbésè ìgbéyàwó ní ilè Yorùbá

  [d]Lítírésò̩; Kíka ìwé àpilè̩ko̩ tí ìjo̩ba yàn.

9 [a]Èdè; Àtúnyèwò àwo̩n ò̩rò̩ àpó̩nlé

  [b]Àsà; Ìkómojáde ní ilè̩ Yorùbá

  [d]Lítírés̩ò̩; Kíka ìwé àpilè̩ko̩ tí ìjo̩ba yàn.

10. Àtúnyèwò isé sáà kíní

11. Àtúnyèwò isé sáà kejì

12. Àtúnyèwò isé̩ lori ìwé lítírésò̩ tí ìjo̩ba yàn

13. Ìdánwo sáà kéjì

Ò̩sè̩ kíní-ín;

[a]Èdè; Hìhun orísìí awé̩-gbólóhùn pò̩ di odidi gbólóhùn

[b]Àsà;Àwo̩n àsà tó súyo̩ láti inú orin etíye̩rí àti dadakúàdà [d]Lítírésò̩;  Àkóónú orin etíyerí àti dadakúàdà  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button