Second Term Yoruba Examination Question for Primary School

Yoruba Exam Questions for Primary School Second Term – Edudelight.com

IDANWO  TAAMU  KEJI

 

SUBJECT: YORUBA          CLASS: KILAASI KINNI

Dahun gbogbo  awon  ibeere  wonyii.

1.  kin  ni 8  ni onka  Yoruba  (a)  Eejo   (b)  Eeji

2.  Kin ni  a  n pe  omi ni  ede  geesi?  (a)  palm  oil

(b) water

3.  Kini ni a maa n  fi omi  se  ?  (a)  a maa    n  muu  (b)  a maa  ge omi 

4.  O ni o beere  (a)  Eyin   (b) oba

5.  A ni ibeere  (a) Aja   (b)  Ewure 

6.  Kini ni a  n pe  imu  ni ede  geesi?   (a) nose   (b) mouth

7.  Kini ni owo  ni  ede  geesi ?   (a)  hand   (b)  leg

8.  Leta  faweleli  meloo ni n  wa   (a)  leta  faweeli  meta   (b)  leta  faweeli  meje

9.  Alifabeeti  ede  Yoruba  pin si  ona ____ (a) meji 

(b)  mewa

10.  Ona  meji  ti leta  alifabeeti  ede  Yoruba pin si  ni_____(a)  ohun  ati faweeli  (b) faweeli  ati  konsonanti

Kin ni  oruko  awon  aworan  wonyii? 

11.  

  (a) moto   

    (b)  Aga

12. 

                             (a) iwe   (b)  Aso

13. 

          (a)  ese     (b) ori

14.

                             (a)  adiye   (b)  apa

15.              (a)   Owo    (b)  eti 

IPIN  KEJI

A.  Ko gbogbo  leta alifabeeti  Yoruba  jade.

B.  Ko gbogbo  leta  faweeli  Yoruba  jade.

i.  _________________________________________

ii. _________________________________________

iii. _________________________________________

iv.  _________________________________________

v.  ________________________________________

vi. ________________________________________

vii. _______________________________________

   

Yoruba Exam Questions for Primary School Second Term – Edudelight.com

Text Box: IDANWO  TAAMU  KEJI

 

SUBJECT: YORUBA          CLASS: KILAASI  KEJI

Dahun gbogbo  awon  ibeere  wonyii.

1.  Tani a  n  pe  ni  alapamasise (a)  olopa  (b)  ole

2.  Kin ni  ole  pati ninu  arofo iwa  ole  ko  dara? 

(a)  ile-eko   (b)  soosi

3.  Kin  ni  atunbotan  oro yi?  W + a  =  (a)  wa   (b) ga

4.  Kin ni  A + de  =       (a)  Ede    (b)  Ade

5.  Kin  ni  a  n  pe  apapo  faweeli  ati  konsonanti?  (a)  alifabeeti   (b)  silebu

6.  Apapo  _____ ni a  fi n  seda  oro  (a) gbolohun  ati  gbolohun   (b)  konsonanti ati  faweeli

7.  Ona  kan  Pataki  ti  a  fin  mo  afinju  ni  (a)  aso  idoti   (b)  aso mimo

8.  Aisan  onigbameji  ni a mo  si  (a)  kolera  (b)  eyin riro

9.  Ona  ti a le  fi se  itoju  ara  wa ni  (a)  wiwe  ni  osoose   (b)  wiwe  ni  ojoojumo 

10.  Kin  ni a n  pe  aisan  iba  (a)  malaria   (b)  cough

11.  Ta ni  Iya  Toriola   (a)  Adepate   (b)  Bukola

12.  Kin  ni  oruko  baba  toriola  (a)  Jemisi  

(b)  abinuwawaje

13.  Kilaasi  wo ni  Toriola  wa?  (a)  kilaasi  keji 

(b)  kilaasi keta

14.  Ise  wo ni  baba  Toriola  n se   (a)  Awako  (b)  agbe

15.  Ijanba  wo ni o  sele  si  Toriola?  (a) oju  re  fo 

(b) eti  re di

IPIN  KEJI

Dahun  gbogbo  awon  ibeere  wonyi.

a.  Ko  atunbotan  awon  oro  onisebu  wonyi 

1.  e +  ye  =  __________________

2. o + mi = __________________

3.  e +  wa  = ___________________

4.  i + gi =  _______________________

5.  o   +  wo = ____________________

B.  Kale  mo marun  -un  ninu  ohun  ti  a  fi  n  tun wa  se.

Igbale,  odo, aga,  ada,  reeki,  omi, tabili, telifisani, ikole

D.  Ko leta  faweeli  marun –un  jade 

i.  __________________________________

ii. __________________________________

iii. _________________________________

iv. ________________________________

v. ___________________________________

   

Yoruba Exam Questions for Primary School Second Term – Edudelight.com

Text Box: IDANWO  TAAMU  KEJI

 

SUBJECT: YORUBA          CLASS: KETA

Dahun gbogbo  awon  ibeere  wonyii.

1.   ____ ni ohun ti  ko dara  ti  ko  boju  mu  ti  a ko  Gbodo se  (a)  imototo   (b)  eewo   (d)  Alo

2.  Fufu  jade  lati  ara   (a)  agbado   (b)  ege  (d)  isu

3.  Ounje  oloraa  ni  _____(a)  eja   (b)  iyan   (d) gaari

4.  Ilana  ______ ni alo  apamo   (a)  orin  kiko 

(b)  ibeere  ati  idahun  (d)  leta  kiko

5. Ta ni o mu  ijapa  lo si  oko  ole  (a)  aja   (b)  oba

(d) oloko

6.  Ta ni  o  so  alo  onitan  fun  Iteola  ati  Foyinsola

(a) Baba  agba   (b) iya  agba  (d)  Egbon  agba

7. ______ ni  ki  eeyan  moomo se  nnkan  eewo 

(a)  Eja  dida   (b)  ase  pipa  (d)  ounje  jije

8.  _____ko gbodo  je  eye  ega  (a)  idile  olu-oje

(b)  idile  olufe   (d)  idile  olofa

9.  A  ko gbodo  gbe  ewure  sepe  je  eewo.  (a)  imototo   (b)  idile   (d)  ibara –eni-gbe  po

10.  ______ni  alo  onitan   (a)  iroyin   (b)  apagbe 

(d)  asamo

11.  Ki ni  Ijapa  fun  Erin  je   (a)  eran  (b) akara  oloyin   (d)  Oba

12. Lara  ogede  ni  a  ti  maa  n  ri  ounje  wonyi  ayafi  (a) Booli   (b)  dodo  (d)  iresi

13.  Iyan  je  ounje   (a)  afaralokun   (b)  doraa  (d)amaradan

14.  Kin  ni  ijapa  lo ji  ninu  oko  oloko?  (a)  ila   (b)  isu    (d)  ireke

15.  Kin  ni  aja  fi si  ereke  ootun re   (a)  igba  (b)  ata  (d)  eyin

16. Kin  ni  won fe  fi  erin  je?  (a)  Ijoye   (b) are   (d)  Oba

17.  Kin  ni  a  fi n  gun  iyan   (a)  odo   (b)  pootu   (d)  baafu

18.  Inu  ibo  ni  ijapa  re  akara  naa  sii?  (a)  Inu  oyin  (b)  inu  ororo  (d)  inu  epo

19. Tani  o ko  awon  ara  ilu  ni  orin  ti won  n ko fun  erin?  (a)  Oba   (b) Aja  (d)  Ijapa

20.  Meloo  nileta  faweeli  Yoruba  (a)  leta meje   (b) leta marun-un   (d)  leta meta

IPIN KEJI

Dahun  gbogbo  ibeere  wonyi

A.  Daruko  ounje  Yoruba marun-un

i. _____________________________________

ii. ____________________________________

iii.____________________________________

iv.______________________________________

v. ______________________________________

B.  ko awon  onka wonyin  ni nomba

i.  Eejilelogun     _______________________

ii.  Aarundinlogun  __________________________

iii.  Ogun  ________________________

iv.  Eerinlelogun  __________________________

5.  Aarundinlogbon _______________________

D.  Daruko  marun-un  ninu  awon  ohun  ti  a  fi n se  imototo  ayika  wa.

i. _____________________________________

ii. ____________________________________

iii.____________________________________

iv.______________________________________

v. ______________________________________

E.  Ko leta  faweeli  yoruba jade

i. _____________________________________

ii. ____________________________________

iii.____________________________________

iv.______________________________________

v. ______________________________________

vi. ______________________________________

vii. _____________________________________

   

Yoruba Exam Questions for Primary School Second Term – Edudelight.com

Text Box: IDANWO  TAAMU  KEJI

 

SUBJECT: YORUBA          CLASS: KERIN

Dahun gbogbo  awon  ibeere  wonyiI.

1.  Itumo  _______ ni akanlo  ede  maa  n  ni   (a)  geere  (b)  akanda   (d)  kikun

2.  Itumo  juba  ehoro  ni  ____(a)  fori  bale  fun  ehoro  (b)  dobale  fun  ehoro  (d)  sare lo

3.  Kin  ni  Yoruba  n  fi  owe  se   (a)  ibawi  (b) jeun  (d)  salo

4.  _____ ni  atewonro   (a)  Awolowo  (b)  Orannyan  

(d)  Oduduwa

5.  Ta ni  o  fi omo re  rubo  fun  odo  Esinminrin?   (a)  Moremi   (b)  Ogunmola   (d)  olabisi

6.  Akoni  obinrin  ni  _____(a)  oduduwa   (b)  Awolowo   (d)  moremi

7.  Tani  o  se to eko  o fe  fun  awon omo  ile-eko  alakoobere  ni ipinle  iwo orun?  (a) Efunroye  

(b)  Awolowo   (d)  Oduduwa

8.  ____ je  asiri  ara  oto  ninu  ede  Yoruba.

(a)  ofo   (b)  alo   (d)  owe

9.  Ohun  ti a  roki  a to so  o ni  ____(a)  aroso 

(b)  aroko   (d)  ajako

10.  ___lo gba  awon  egba  sile  lowo  imunisin oloyoo.  (a)  Lisabi   (b)  Awolowo  (d)  Moremi

11.  Omo  ilu wo  ni  Basorun  ogunmola  (a)  Eko

(b)  Ibadan   (d)  Ekiti

12.  Kiko  ni a  maa  n ko   (a) aroko   (b)  aroso  (d)  ajaso

13.  Oluko  ni ki  awon  akekoo ______bo lati ile 

(a)  ko  apeko   (b)  ko  aroko   (d)  so aroso

14. Tani  babanla  Yoruba?  (a)  moremi 

 (b)  Obafemi     (d) Oduduwa

15.  Kini  oruko  omokunrin  kan  ti oduduwa  bi?

(a)  Akindele  (b)  Okanbi   (d)  Ejibi

16.  Iru eniyan  wo ni  Bamidele   je?  (a)  Odale 

(b)  Ore gidi   (d)  ole

17.  Ki lo  gbe  muyiwa  kuro  lodo  ebi re?

(a)  Iwe  kika  (b)  ise  sise  (d)  Igbadun

18.  Itumo  ilu  Oba  ni  ____(a)  ilu  oyinbo 

(b)  ilu  ti  oba  wa  (d) ilu  oyo

19.  Oruko  iyawo  Bamidele  ni  (a) Ajike 

(b)  Arike  (d)  Atoke

20.  Kin ni  o sele  si Bamidele ni  igbeyin?

(a)  o ku   (b)  o salo   (d)  o sare

21. Ta ni  o lo  si  ilu  oba  ninu  awon  ore  yi  Bamidele/ Muyiwa

22.  Aso  ise  ti  kii  ya boro  ni  (a)  Buba  (b)  kijipa

(d)  oyala

23.  Aso  ti obinrin  maa n  wo  bi  awotele  ni ____

(a)  agbeko   (b)  iro  (d)  gele

24.  Aso  olowopooku  ni aso  ____(a)  imurode 

(b)  leesi   (d)  aso  isere

25.  Kin ni  a n  pe aso  ti  awon  obinrin  maa n we  sori?  (a)  ipele  (b)  fila  (d)  gele

26.  Oruko  egbe  oloselu  ti  obafemi  Awolowo  da sile  ni  ____(a)  Alajeseku  (b)  Afenifere  (d)  ogboni

27.  Omo  ilu wo  ni  Obafemi  Awolowo  (a)  Ibadan

(b)  Eko   (d)  Ijebu  Ikenne

28.Awon  ilu wo  ni  o maa n yo ara ile-ife lenu  (a)  Egba    (b) Igbo     (d)  Ido

29.  Kini  oruko  omo  Moremi  (a)  oluorogbo    (b)  kolade   (d)  olufemi

30.  Ilu  wo ni  Efunroye  Tinubu  wa tele ri ki  o to  pada  si  Abeokuta  (a)  Ijesa   (b)  Ijebu  (d)  Ilu-Ekiti

IPIN  KEJI

Dahun  gbogbo  awon  ibeere  wonyi

A.  so itumo  awon  akanlo  ede  wonyi.

i.  juba  ehoro –  _______________________

ii.  Na  papa bora – ___________________________

iii.  Fera ku – ________________________________

iv.  Foju  lounje – ____________________________

v.  Oba  waja – ______________________________

B.  Daruko  orisii  marun-un  ninu  awon  aso ti  okunrin  n wo  ni ile  Yoruba

i. _____________________________________

ii. ____________________________________

iii.____________________________________

iv.______________________________________

v. ______________________________________

D.  Daruko  marun-un  ninu  awon  akoni  Yoruba

i. _____________________________________

ii. ____________________________________

iii.____________________________________

iv.______________________________________

v. ______________________________________

E.  Daruko  marun-un  ninu  aso ti  awon  obinrin  n wo  ni ile  Yoruba

i. _____________________________________

ii. ____________________________________

iii.____________________________________

iv.______________________________________

v. ______________________________________

   

Second Term Yoruba Examination Question for Primary School

Text Box: IDANWO  TAAMU  KEJI

 

SUBJECT: YORUBA          CLASS: KARUN-UN

Dahun gbogbo  awon  ibeere  wonyiI.

1.  Eniyan  meloo  ni o  kopa  ninu  ayoka  onisorogbesi ti a ka  (Efunsetan  Aniwura)         (a)meji  (b)  meta   (d)  mewa 

2.  Ta ni  won n  soro  nipa  re  ninu ayoka  yi   (a)osuntunde    (b)  itawuyi   (d)  kolade

3.  Awon  wo ni  won  fi  ija  tuka   (a)  Awero ati  itawuyi  (b)  Adetutu ati  Itawuyi  (d)  Akano ati kike

4.  Ta ni  ohun re  n  gbon  ninu  ayoka  yii?              (a)  Adetutu   (b)  Bola   (d)  Awero

5.  Orin  to wa  fun  ayeye  olokan  -o-jokan  ni 

(a)  orin  oye   (b)  orin aro  (d)  orin  ibile

6.  Ibi  ayeye  ti  won  ko  tile e  ko  orin  ibile  ni 

(a)  oku  ofo    (b) igbeyawo (d)  isomoloruko

Nibi  ayeye  wo ni  a  ti n gbo  awon  orin  wonyi

7. Iya  awa  lo   

O rorun  idera  (a)  oku agba   (b) isile  (d)  igbeyawo

8.  Omo  la o  fi gbe  eee,  omo  la o  fi gbe,  owo osun  lowo awa  je orin  (a)  ikomojade /isomoloruko  (b)  ajodun     (d)  isile

9.  O di  koro  oye naa  koole  wa   (a)  igbeyawo    (b)odun ibile   (d)  ayeye  oye

10. Awon  ti o  gbodo  fowosi igbeyawo  ni ____  (a)  alarina   (b)  obi  omo ati  molebi   (d)  iyawo  nikan

11.  Ewi  iyawo  fun  idagbere  ni ___(a)  orin  iyawo (b) itoro   (c)  Ekun  iyawo

12.  Ohun  elo  idana  ni wonyi  ayafi  (a)  isu  (b)  igi

(d)  obi

13.  Ewi  ti o  n  dari  eto  isomoloruko  ninu  idile  ni   (a)  Baale  ile   (b)  Baba omo   (d)  iya  omo 

14.  Lara  eroja  isomoloruko  ni  wonyi  ayafi

 (a)  atarodo   (b)  obi   (d)  oyin

15.  Ojo keloo ni  a  maa n  so  omo loruko  ni ile  Yoruba?  (a)  ojo keta  (b)  ojo  kejo  (d) ojo  kinni

16.  Ba mi  na  omo  mi ___(a)  alaigboran  ni   (b)  o ti baje  ju   (d)  ko denu  olomo

17.  Awon  agbateru  eto  idana  laye  ode  oni  ni  _______(a)  baba oko  (b)  alaga  iduro  ati  alaga  ijoko  (d)  Baba iyawo

18.  Oro  ile ti  won  maa n se  fun  iyawo  lenu  ona ile  oko re  lojo igbeyawo  ni _____(a)  ese  fifo       (b)  orin  kiko  (d)  owo  fifo

19.  Ti obinrin  ba lahun  lati  fe  oko  re ni  igba  akoko  ni a  mo  si  (a)  Ijohen/ijohun  (b) iya gbo      (d)  idana

20. Igbese akoko ninu  eto  igbeyawo  ni  ____        (a)  Ifojusode   (b)  alarina  (d)  itoro

Ninu  aroso  ati  aroko  ti  a  menu ba.

21.  Akole  eko  naa ni _____(a)  iwe kika   (b)  aroso  ati  aroko   (d)  akaye

22.  Oruko  oluko  yii ni ____(a)  ladele  (b)  olaiye  (d) ladeebo

23.  Tani o  koko dide  lati  soro  lori oro  yii             (a)  Bolanle   (b) Tope   (d)  Sola

24.  _____ ni  ori  oro  ti won  ko  aroko  le  lori  (a)oja ale   (b)  bi mo se  lo  isinmi  mi (d)  ile-iwe mi

25.  Iseju  meloo  ni oluko  fun  won lati  ko  aroko  yii?  (a)  mewa   (b)  ogbon   (c)  ogoji

26.  Odo  tani  Foyinsola  ati  Iteola  lo lati  lo lo isinmi  olojo  gboro ti o koja  (a)  Iya  ila   (b) iya  egba  (d)  iya  oyo

27.  Ilu  wo ni  iya ila  n gbe  (a)  ilu  oyo   (b)  ila  orangun  (d)  Eko

28.  Ta ni  o so  itan  fun awon  Foyinsola  ati  Iteola? (a) baba  won   (b)  iya  won   (d)  iya ila

29.  kin ni  oruko  omo iya  egun?  (a) Bose  (b)  Idowu   (d)  titi

30. Ta ni iya  egun  be  wi pe  ki o ba oun  gba owo  lowo  omo  oun?  (a)  Solomon  (b)  simoni  (d)  sidiku

IPIN KEJI

Dahun  gbogbo  awon  ibeere  wonyi.

A.  Daruko  awon  ohun eto  isomoloruko  marun-un

i. __________________________________

ii. __________________________________

iii. _____________________________________

iv. _____________________________________

v. _____________________________________

B. Daruko  marun-un  ninu  igbese  ti a  gbodo  tele ninu eto  igbeyawo  ni ile  Yoruba

i. __________________________________

ii. __________________________________

iii. _____________________________________

iv. _____________________________________

v. _____________________________________

D.  Daruko  ohun  elo idana  marun-un

i. __________________________________

ii. __________________________________

iii. _____________________________________

iv. _____________________________________

v. _____________________________________

E.  Daruko  ibi  ayeye marun-un  ti  a ti  lee  ko  orin  ibile

i. __________________________________

ii. __________________________________

iii. _____________________________________

iv. _____________________________________

v. _____________________________________

   

Second Term Yoruba Examination Question for Primary School

Text Box: IDANWO  TAAMU  KEJI

 

SUBJECT: YORUBA          CLASS: KEFA

Dahun gbogbo  awon  ibeere  wonyiI.

1. Won  ki I san  _____ pada  leyin  ise   (a) aaro      (b)  ajo  (d)  owe

2.  Ona  ti  awon  Yoruba  n gba  se  iranlowo  fun  ara  won  laye  atijo  ni (a)  asa  oge  sise  (b)  asa  ikorajo (d) asa  iranra-eni-lowo

3.  Iranlowo ti a b se  fun  ana  eni  lati  fi emi  imore  han  je  (a)  owe  ana   (b)  aaro  (d) ajo

4.  Aboruboye  la n ki  (a)  Amokoko  (b)  Babalawo  (d)  Alaro

5.  Oju gbooro  la n  ki  (a) Apeja  (b) Alaro                (d) Amokoko

6.  Aajo  ewa  ni  _____(a)  ikini   (b) oge  sise           (d)  ilera

7.  Oge  sise  wa fun  ____(a)  Tokunrin-tobinrin  (b)tekuteye  (d)  tajateran

8.  Yato  si oge  sise  ____tun  maa  n fo  idoti  oju  kuro  (a)  laali   (b)  tiroo   (d)  ara  finfin

9.  Yiyan  ni ____maa n yan  oro  oruko  (a) epon     (b) asopo   (d)  eyan

10.  Ise eyan  ni lati  se  ____itumo  (a)  adinku       (b) anikun  (d)  atokun

11. Eyan  asonka  ni ____(a)  gogoro  (b) funfun        (d)  mefa

12.  Ahunya la n ki ____(a)  Ahunso  (b)  alawo        (d)  ode

13.  E ku  owo  lomi la n  ki ____(a)  eni  to sese  bimo  (b)  eni to  sun  (d) eni to n se  aisan

14.  Arepon  la n  ki _____(a)  alagbede  (b)  alaro  (d)  agbe

15.  Egbe  to fese  mule  daadaa ni egbe  ____  (a)  alajo   (b)  olowe   (d)  alajeseku

16.  Osu meloo ni eniyan to le ni  anfaani ati  ya  owu  alajeseku?  (a)  osu meje  (b)  osu mefa 

(d)  osu meta

17. Oruko eni to jeolori awon  to n da  eesu  ni olori  _____(a)  esusu   (b) adajo   (d)  adeesu

18.  “Kemi  ko ile  mewa”  Kin ni  eyan  oro ninu  gbolohun  yii   (a) Kemi   (b) mewa  (d)  ile

19.  Alarabara  je eyan   (a)  ajoruko  (b) asonka        (d)  asafihan

20.  Ta ni a n pe  ni  alapamasise   (a)  ole  (b)  agbe               (d) gbajumo

21.  Kin ni 80  ni onka  Yoruba  (a)  ogorun  (b)  ogota  (d) ogorin

22. kin  ni  94  ni onka  Yoruba  (a)  Eerinlelaadorun    (b)  Eerindinlogbon  (d)  Eerindinlaadorun

23.  Iru  eyan  wo ni  a fa ila  si yi?  Aso  funfun  ni mowo (a) asapejuwe  (b)  asonka  (d) ajoruko

24.  Ohun elo fun  alaro  ni ____(a) oko  (b) aro   (d)odo

25.  Ohun  elo meji  Pataki  fun  awon  agbe  ni  ________ ati  ______(a) irin  ati  afefe   (b)  omi ati  iyo  (d)  oko ati  ada

26.  Won le  lo  agbara  ede  Yoruba  lati se  adura  nibi _____(a) igbeyawo   (b)  olejija  (d)  ijajija

27.  Ara  oge  sise ni ____(a) eti  gbigba  (b)  laali   lile (d)  ole  jija

28.  Eyin  pipa  ni ki  _____ wa  laarin  eyin  oke           (a)  ewa   (b)  sibi   (d)  alafo

29.  A gbodo  maa  we  ni ___(a)  ojoojumo              (b) osoose  (d) odoodun

30.  Kini  oro-oruko  inu  gbolohun  yii?  Kola  sun  fonfon.  (a) fonfon   (b)  sun  (d) kola

IPIN KEJI

Dahun  gbogbo awon  ibeere  wonyi

A.  Fa  ila  si isi eyan  oro ninu  gbolohun  wonyii.

1.  epo pupa  ni mo  fi se  obe

2.  oro  jatijati  ni olu so

3.  Baba  kekere  ti de

4.  Igbimo  yen  ni o so be

5.  Omo  dudu  ni Damilare

6.  Aso  funfun  ni kemi  wo

7.  Ile mewa  ni  Temiloluwa ko

8.  Bisola  wo bata  gogoro

9.  Omi  tutu ni mo  fi mu  gaari

10.  Iya  agba je  amala  dudu

B.  Daruko  ona marun-un  ti awon  Yoruba  n gba  ran  ara  won  lowo  ni aye  atijo

i. ________________________________

ii. _______________________________

iii. _____________________________

iv. ________________________________

v. _________________________________

D.  Daruko  marun-un  ninu  ona ti a  n  gba  se  oge  ni ile  Yoruba

i. ________________________________

ii. _______________________________

iii. _____________________________

iv. ________________________________

v. _________________________________

E.  Daruko  onise  marun-un  ni ile  Yoruba

i. ________________________________

ii. _______________________________

iii. _____________________________

iv. ________________________________

v. _________________________________

E.  so  ookan  ninu  ohun  elo  onise  kookan

i. ________________________________

ii. _______________________________

iii. _____________________________

iv. ________________________________

v. _________________________________

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button